Chào Bạn, nhiều tên đẹp đã bị lấy, hãy đăng ký tên của mình.
Đánh / gõ tiếng Việt online. Type it ... copy it ... and paste it ... done!
Kiểu gõ: OFF AUTO VIQR VNI TELEX
Kiểu đánhsắchuyềnhỏingãnặngmóctrăngđ
VIQR'`?~.^*,+(d,-
VNI123456789
TELEXsfrxjaaowawdd
AUTO - Đánh kiểu loạn (bao gồm tất cả kiểu đánh phía trên)
OFF - Tắt bãng gõ, ví dụ như Tiếng Anh.
Giới thiệuLiên hệ